องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7
account_box สำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชาตรี คำจำปี
นิติกรชำนาญการ
นายชาตรี คำจำปี
นิติกรชำนาญการ
นางพัชรียา ศรีหริ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางพัชรียา ศรีหริ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สิบเอกสมภพ ไชยสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
สิบเอกสมภพ ไชยสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวณิชานันท์ พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชานันท์ พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยมาตร จิกจักร
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวปิยมาตร จิกจักร
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายเนวิน เหล็กกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเนวิน เหล็กกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรัญญา ศรีบุญมา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอรัญญา ศรีบุญมา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
คนงานประจำรถขยะ
นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
คนงานประจำรถขยะ
นายทองปาน สมต้าย
พนักงานขับรถขยะ
นายทองปาน สมต้าย
พนักงานขับรถขยะ
นายนิคม ราชชารี
นักการภารโรง
นายนิคม ราชชารี
นักการภารโรง
นางไปล่ ไสแจ่ม
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ )
นางไปล่ ไสแจ่ม
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ )
นายธนาวัตร เชาว์สิริกรกุล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายธนาวัตร เชาว์สิริกรกุล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายก อบต.คำโคกสูง
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง