องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
นายคำปน ภูเลื่อมใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
นายคำปน ภูเลื่อมใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
นายสายัญ ทองจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
นายสายัญ ทองจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
account_box สมาชิกสภา
นายวราวุธ ลาจ้อย
ประธานสภาฯ
นายวราวุธ ลาจ้อย
ประธานสภาฯ
นายประทาน แสงจันคุ้ม
รองประธานสภาฯ
นายประทาน แสงจันคุ้ม
รองประธานสภาฯ
นายประทาน แสงจันคุ้ม
ส.อบต.ม.1
นายประทาน แสงจันคุ้ม
ส.อบต.ม.1
นายคำปุน อุ่นทะยา
ส.อบต.ม.2 บ้านดงง่าม
นายคำปุน อุ่นทะยา
ส.อบต.ม.2 บ้านดงง่าม
นายอุดม ราชชารี
ส.อบต.ม.3 บ้านท่าลาด
นายอุดม ราชชารี
ส.อบต.ม.3 บ้านท่าลาด
นายจรัญ จุลบุรมย์
ส.อบต ม.4 บ้านโคกใหญ่พัฒนา
นายจรัญ จุลบุรมย์
ส.อบต ม.4 บ้านโคกใหญ่พัฒนา
นายเจริญ บุราณเดช
ส.อบต.ม.5 บ้านนางาม
นายเจริญ บุราณเดช
ส.อบต.ม.5 บ้านนางาม
นายวราวุธ ลาจ้อย
ส.อบต. ม.6 บ้านวังไชย
นายวราวุธ ลาจ้อย
ส.อบต. ม.6 บ้านวังไชย
นายคำ เมืองลี
ส.อบต.ม.7 บ้านท่าสำราญ
นายคำ เมืองลี
ส.อบต.ม.7 บ้านท่าสำราญ
นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ส.อบต. ม.8 บ้านแหลมทอง
นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ส.อบต. ม.8 บ้านแหลมทอง
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ส.อบต.ม.9 บ้านน้อยคำ
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ส.อบต.ม.9 บ้านน้อยคำ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
account_box สำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชาตรี คำจำปี
นิติกรชำนาญการ
นายชาตรี คำจำปี
นิติกรชำนาญการ
นางพัชรียา ศรีหริ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางพัชรียา ศรีหริ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สิบเอกสมภพ ไชยสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
สิบเอกสมภพ ไชยสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวณิชานันท์ พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชานันท์ พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยมาตร จิกจักร
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวปิยมาตร จิกจักร
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายเนวิน เหล็กกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเนวิน เหล็กกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรัญญา ศรีบุญมา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอรัญญา ศรีบุญมา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
คนงานประจำรถขยะ
นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
คนงานประจำรถขยะ
นายทองปาน สมต้าย
พนักงานขับรถขยะ
นายทองปาน สมต้าย
พนักงานขับรถขยะ
นายนิคม ราชชารี
นักการภารโรง
นายนิคม ราชชารี
นักการภารโรง
นางไปล่ ไสแจ่ม
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ )
นางไปล่ ไสแจ่ม
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ )
นายธนาวัตร เชาว์สิริกรกุล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายธนาวัตร เชาว์สิริกรกุล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
account_box กองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมคิด นากองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายสมคิด นากองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศรีออ ไมยจิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศรีออ ไมยจิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชูทัศน์ อุตลุม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
นายชูทัศน์ อุตลุม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
นางสาวสุชาดา คำศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุชาดา คำศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิกร ธงทะลาย
นายช่างโยธา
นายนิกร ธงทะลาย
นายช่างโยธา
นายอัถกฤษ เฉยชาญ
ผู้ช่วยช่างประปา
นายอัถกฤษ เฉยชาญ
ผู้ช่วยช่างประปา
นายธีระยุทธ พรมส่วน
ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)
นายธีระยุทธ พรมส่วน
ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)
นายอรัญ แสนบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอรัญ แสนบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสุดารัตน์ จักพิระ
คนงานทั่วไป
นางสุดารัตน์ จักพิระ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเสาวคนธ์ แก้ว แสนสินธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวคนธ์ แก้ว แสนสินธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางละมุด สีหาฆัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางละมุด สีหาฆัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุพิน นักบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยุพิน นักบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนี นาทมพล
ผู้ช่วยครู
นางทัศนี นาทมพล
ผู้ช่วยครู
นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
-
นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
-
นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
-
นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
-
นายมานะ บรรเทา
นักการภารโรง
นายมานะ บรรเทา
นักการภารโรง
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายหัสกร ชารีคาร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายหัสกร ชารีคาร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายศุภกร จันทร์นวล
พนักงานสูบน้ำ
นายศุภกร จันทร์นวล
พนักงานสูบน้ำ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชาลินี โพธิ์สาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวชาลินี โพธิ์สาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายก อบต.คำโคกสูง
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง