องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
๑.ที่ตั้ง
๑.ที่ตั้ง ตำบลคำโคกสูง เป็น ๑ ใน ๖ ตำบลของอำเภอวังสามหมอ เป็นตำบลที่จัดตั้งหลังสุดของอำเภอวังสามหมอ โดยแยกออกจากตำบลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ วังสามหมอ ห่างจากอำเภอวังสามหมอประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ตำบลคำโคกสูงเดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสภาตำบล มาก่อน ซึ่งเรียกว่า "สภาตำบลคำโคกสูง" จัดตั้งเมือวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๒๖ หน้าที่ ๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลคำโคกสูงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นผลให้สภาตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง อำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๑.๑ เนื้อที่ ตำบลคำโคกสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๓๕,๗๙๗ ไร่ ๑.๓ อาณาเขต ที่ตั้งของตำบลคำโคกสูง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอ ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อ ระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลหนองหญ้าไซ และลำน้ำปาวซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อลำน้ำปาวและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับกิ่งอำเภอสามชัยและอำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒ เขตการปกครอง ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงแบบเต็มพื้นที่ มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้ - หมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง นายคำปน ภูเลื่อมใส กำนัน - หมู่ที่ ๒ บ้านดงง่าม นายดาว กาพย์กลอน ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลาด นายเคน กิ่งหลักเมือง ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๔ บ้านโคกใหญ่พัฒนา นายสายัญ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม นายบรรจง ภูยาดาว ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๖ บ้านวังไชย นางมยุลี ภานุสี ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ นายไพฑูรย์ สายจำปา ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมทอง นายสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยคำเม็ก นายบุญถม กางมัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑.๓ ท้องถิ่นอื่นในตำบล ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแบบเต็มพื้นที่ ๑.๔ ประชากร จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประชากรในตำบลคำโคกสูง มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๘๘ คน จำแนกเป็น ชาย ๒,๙๕๒ คน หญิง ๒,๗๓๖ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๘ คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ บ้าน ๒๕๕๘ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม ๑ คำโคกสูง ๕๒๒ ๔๗๒ ๙๙๔ ๒๕๒ ๒ ดงง่าม ๔๖๘ ๔๑๙ ๘๘๗ ๑๙๗ ๓ ท่าลาด ๓๖๘ ๓๖๐ ๗๒๘ ๑๙๕ ๔ โคกใหญ่พัฒนา ๕๔๑ ๕๕๑ ๑,๐๙๒ ๒๖๑ ๕ นางาม ๓๙๑ ๓๔๓ ๗๓๔ ๑๕๒ ๖ วังไชย ๑๐๔ ๘๕ ๑๘๙ ๔๘ ๗ ท่าสำราญ ๑๑๒ ๘๙ ๒๐๑ ๕๖ ๘ แหลมทอง ๒๒๔ ๒๐๙ ๔๓๓ ๑๐๗ ๙ น้อยคำเม็ก ๒๒๒ ๒๐๘ ๔๓๐ ๑๐๑ รวมทั้งสิ้น ๒,๙๕๒ ๒,๗๓๖ ๕,๖๘๘ ๑,๓๗๔
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีบางส่วนอพยพไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ ซึ่งพอจะแยกประเภทอาชีพได้ดังนี้ - ทำนา - ทำไร่ - ประมง - ค้าขาย - รับราชการ - ธุรกิจส่วนตัว - รับจ้างทั่วไป - อื่น ๆ ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปั้มน้ำมัน ๓ แห่ง - ร้านเกมส์ ๒ แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง - ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง - โรงสี ๘ แห่ง - สถานีวิทยุ ๑ แห่ง - ร้านค้า ๔๐ แห่ง - ร้านซ่อมรถ ๕ แห่ง
๓. สภาพทางสังคม
๓. สภาพทางสังคม ๓.๑ การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง (รวมโรงเรียนสาขา) - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรครู/อาจารย์ ดังนี้ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ อนุบาล ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ป.๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ป.๒ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ป.๓ ๑๓ ๒๒ ๓๕ ป.๔ ๑๔ ๑๔ ๒๘ ป.๕ ๒๒ ๗ ๒๙ ป.๖ ๑๕ ๖ ๒๑ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๑๕๒ ๑๕๓ ๓๐๕ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑๐ คน หญิง ๙ คน รวม ๑๙ คน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดงง่าม - นางาม ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๖ ๖ ๑๒ อนุบาล ๒ ๘ ๗ ๑๕ ป. ๑ ๙ ๕ ๑๔ ป.๒ ๑๒ ๗ ๑๙ ป.๓ ๑๕ ๑๖ ๓๑ ป.๔ ๙ ๔ ๑๓ ป.๕ ๑๑ ๖ ๑๗ ป.๖ ๘ ๔ ๑๒ รวม ๗๘ ๕๕ ๑๓๓ บุคลากรครู /บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๒ คน โดยมี นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนท่าลาด ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒ ๓ ๕ อนุบาล ๒ ๕ ๒ ๗ ป. ๑ ๕ ๘ ๑๓ ป.๒ ๔ ๒ ๖ ป.๓ ๒ ๒ ๔ ป.๔ ๓ ๑ ๔ ป.๕ ๒ ๓ ๕ ป.๖ ๔ ๑ ๕ รวม ๒๗ ๒๒ ๔๙ บุคลากรครู/ บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๒ คน หญิง ๔ คน รวม ๗ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑ ๑ ๒ อนุบาล ๒ ๒ ๓ ๕ ป. ๑ ๔ ๒ ๖ ป.๒ ๑ ๒ ๓ ป.๓ - ๑ ๑ ป.๔ ๒ ๓ ๕ ป.๕ ๕ ๑ ๖ ป.๖ ๒ ๓ ๕ รวม ๑๗ ๑๖ ๓๓ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน รวม ๒ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒๓ ๒๓ ๔๖ อนุบาล ๒ ๒๕ ๒๘ ๕๓ ป. ๑ ๓๔ ๓๔ ๖๘ ป.๒ ๓๐ ๒๖ ๕๖ ป.๓ ๓๐ ๔๑ ๗๑ ป.๔ ๒๘ ๒๒ ๕๐ ป.๕ ๔๐ ๑๗ ๕๗ ป.๖ ๒๙ ๑๔ ๔๓ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๒๗๔ ๒๔๖ ๕๒๐ บุคลากรครู /บุคลลากรทางการศึกษา แยกเป็น ชาย ๑๙ คน หญิง ๒๑ คน รวม ๔๐ คน ๓.๒ การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปี การศึกษา ๒๕๔๔ โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล ๓ ขวบ จำนวน ๔ แห่ง จำแนกได้ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ๓ ขวบ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชื่อศูนย์ ปี ๒๕๕๘ รวม จำนวนครู หมายเหตุ ชาย หญิง ท่าลาด ๑๐ ๙ ๑๙ ๒ แหลมทอง ๗ ๑๒ ๑๙ ๒ วัดบัวระพา ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๓ โคกใหญ่พัฒนา ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๔ รวม ๗๗ ๗๘ ๑๕๕ ๑๑ ๓.๓ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์ ๘ แห่ง ๓.๔ สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ - อสม. จำนวน ๑๒๐ คน ๓.๕ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลคำโคกสูง แยกเป็น - ผู้สูงอายุ ( อายุเกิน ๖๐ ปี ) จำนวน ๕๔๐ คน เป็นชาย ๒๕๕ คน หญิง ๒๙๕ คน - ผู้พิการ จำนวน ๖๙ คน เป็นชาย ๓๓ คน หญิง ๓๖ คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ คน เป็นชาย ๖ คน หญิง ๕ คน ๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ ๑ แห่ง (ตำรวจชุมชน)
๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมของตำบลคำโคกสูง จากอำเภอวังสามหมอ มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) สายวังสามหมอ – ดงง่าม - คำโคกสูง ๒) สายวังสามหมอ – คำโคกสูง ๓) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าไซ – ดงง่าม - คำโคกสูง ซึ่งเป็นถนนลูกรังการคมนาคม จึงเป็นไปด้วยความลำบาก ถนนสายหลักของตำบลคำโคกสูง ดังนี้ ๑) ถนนสายวังสามหมอ – แหลมทอง (หมู่ที่ ๘ ต.คำโคกสูง) ๒) ถนนสายวังสามหมอ–ดงง่าม (หมู่ที่ ๒,๕ ต.คำโคกสูง ) ถนนลูกรังระยะทาง ๕ กิโลเมตร ๓) ถนนสายหนองไผ่พรเจริญ (ต.หนองหญ้าไซ) – โคกใหญ่พัฒนา (หมู่ที่ ๔ ต.คำโคกสูง ) เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๗ กิโลเมตร ๔) ถนนสายคำโคกสูง – ท่าสำราญ จากหมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง ไปบ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๗ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒ กิโลเมตร ๕) ถนนสายท่าสำราญ–วังไชย จากหมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ ไปบ้านวังไชย หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ๔.๒ การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง - สถานีวิทยุชุมชน - แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ - คู่สาย ๔.๓ การไฟฟ้า พื้นที่ตำบลคำโคกสูง เป็นชุมชนชนบทแต่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบทุกครัวเรือน ๔.๔ ระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูงส่วนใหญ่ ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน และอีกบางส่วนได้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นใช้เอง ๔.๕ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง แยกเป็น หมู่ ประปา บ่อ สระน้ำ บ่อ ทำนา โอ่ง ถัง อื่น ๆ บาดาล ฝาย น้ำตื้น ปลา (๒,๐๐๐ ลิตร) เก็บน้ำ ๑ ๑ ๒ ๒ - - - ๒๓๐ - - ๒ ๑ ๖ ๒ - - - ๑๔๐ ๒ - ๓ ๑ ๕ ๔ - ๒ - ๑๕๐ ๓ - ๔ ๑ ๔ ๓ - ๕ - ๓๐๐ - - ๕ ๑ ๓ ๓ - - - ๑๒๐ ๑ - ๖ ๑ ๑ - - ๑ - ๑๕ - - ๗ ๑ ๒ ๒ - ๑ ๑ ๑๖ ๑ - ๘ ๑ ๑ ๑ - - - ๒๐๐ ๑ - ๙ - ๑ - - ๑๑ - ๖๐ - - รวม ๘ ๒๕ ๑๗ - ๒๐ ๑ ๑,๒๓๑ ๘ -
๕. ข้อมูลอื่น ๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ป่าไม้ - ลำน้ำพันชาด - ลำน้ำปาว - ห้วยซัน,ห้วยลาดแกว,ห้วยลาดม่วง,ห้วยหินลาด - หนองสิม,หนองปู่ตา,หนองปู่งาม,หนองบัว ๕.๒ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน ๓ รุ่น ๑๐๐ คน - อปพร. ๓ รุ่น รวม ๑๒๙ คน
๖. ศักยภาพในตำบล
๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวม ๔๙ คน แยกเป็น ๑.๑ พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๘ คน ๑.๒ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ คน ๑.๓ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ๑.๔ พนักงานจ้าง จำนวน ๒๕ คน แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ คน ๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร ๒.๑ พนักงานส่วนตำบล - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา - คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑ คน - ปริญญาตรี ๑๒ คน - สูงกว่าปริญญาตรี ๑๐ คน ๒.๒ ลูกจ้างประจำ - ประถมศึกษา ๑ คน ๒.๓ พนักงานจ้าง - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ๔ คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ คน - ปริญญาตรี ๑๕ คน ๓) ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๓.๑ ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย - นายทอง นันทะเขต นายก อบต. - นายศักดิ์สิทธิ์ ร่มวาปี รองนายก อบต. คนที่ ๑ - นายนายอ้อด คำพิชิต รองนายก อบต. คนที่ ๒ - นายพยุง บุญระคร เลขานุการนายก อบต. ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วย - นายสำรอง ตรีธวัช ประธานสภา อบต. - นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี รองประธานสภา อบต. - นายวราวุธ ลาจ้อย เลขานุการสภา อบต. - นายประทาน แสงจันทร์คุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ - นางอุทิศ วังแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายเชียร แก้วคุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายติด ทดคำใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายจรัญ จุลบุรมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายนกเทศ บุบผาพิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายเจริญ บุราณเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายนพดล ศิโร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ - นายสมหมาย บรรเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นางประนอม สายจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นายไมตรีจิตร น้อยนาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายสุรเชษฐ์ รัตนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายถวิล คำผอง (เสียชีวิต) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ๖.๒ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมีจำนวน ๔๙ คน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ ๖.๒.๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๑) นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.๘) ๒) นางอัญชนา ทิพเนน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๓) นายชาตรี คำจำปี ตำแหน่ง นิติกร ๔) นางพัชรียา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง บุคลากร ๕) น.ส.นิศาลักษณ์ เนมียะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖) สิบเอกสมภพ ไชยสาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๘) นายจรูญศักดิ์ ปุผาลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙) น.ส.ณิชานันท์ พละสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐) น.ส.จันทร์สุดา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๑) นายภูวเรศ ยุบลพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๒) น.ส.อุดมศิลป์ ฮมแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๓) น.ส.สุมลรัตน์ ไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑๔) น.ส.นิตยา ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๑๕) นายเนวิน เหล็กกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๖) นายสงัด คำพิมาร ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑๗) นายทองปาน สมต้าย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) ๑๘) นายสมนึก วิเชียรดี ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ๖.๒.๒ กองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ๒) น.ส.มยุรี ไชยโสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓) น.ส.มิรันตี บุญอภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔) นางศรีออ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕) นายชูทัศน์ อุตลุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖) นางธิดารัตน์ วิเชียรดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๗) น.ส.อัมริกา พรมสมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ๘) น.ส.จินตนา ศรีคำ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ) ๖.๒.๓ กองช่าง มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ๒) นายนิกร ทงธะลาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓) นายอนันต์ นาเมืองรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๔) นายวุฒินันท์ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ๕) นายสวาท คำสุข ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ธุรการ) ๖) นายเจตพล อรัญวงศ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานประปา) ลูกจ้างประจำ ๑) นายศุภกร จันทร์นวล ตำแหน่ง พนง.สูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ ถ่ายโอน) ๖.๒.๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ๑) นายศราวุธ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ ๒) สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓) นายวัชระ เหล่าพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ ๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูกาบิน ตำแหน่ง ครู ๕) นางยุพิน นักบุญ ตำแหน่ง ครู ๖) นางละมุด สีหาฆัง ตำแหน่ง ครู ๗) นางวัชรินทร์ สว่างวงศ์ ตำแหน่ง ครู ๘) นางเสาวคนธ์ แก้วแสนสินธุ์ ตำแหน่ง ครู ๙) นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๐) นางทัศนีย์ นาทมพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๑) นางลัดดา โจมแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๒) นางศุภวรรณ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๓) นางสาวสุทธิกานต์ สุทธี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๔) นางสาวลักษณ์ขณา อุทปา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๕) นายมานะ บรรเทา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ๖.๒.๕ ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ๑) นายสถิตพงษ์ ดวงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ๒) นางสาวกิติวรญาภรฬ์ กุลกั้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๖.๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ๑) การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มและองค์กรประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย - กลุ่มสตรีประจำตำบล - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน ๔ กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนตำบลคำโคกสูง - กลุ่มแม่บ้าน - กลุ่ม อสม. - กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ขิด - กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.คำโคกสูง - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านแหลมทอง - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดงง่าม - กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโคกใหญ่พัฒนา - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนางาม - กลุ่มประมงบ้านวังไชย - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.ท่าสำราญ ๒) จุดเด่นของพื้นที่ - มีแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ - มีพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร - มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก