ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 

(14-04-2020 || อ่าน : 545 )

873.81 KBs

 แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 

(14-04-2020 || อ่าน : 506 )

1 MB

 แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป 

(14-02-2020 || อ่าน : 513 )

535.58 KBs

 หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(14-02-2020 || อ่าน : 507 )

39.24 KBs

 คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(14-02-2020 || อ่าน : 527 )

812.76 KBs

 มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 

(14-02-2020 || อ่าน : 513 )

508.93 KBs

 แนวทางของบประมาณ 2563 

(14-02-2020 || อ่าน : 470 )

1.53 MBs

 แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 

(14-02-2020 || อ่าน : 453 )

2.34 MBs

 รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง 

(31-10-2019 || อ่าน : 309 )

147.58 KBs

 แผนการดำเนินงานปี2563 

(29-10-2019 || อ่าน : 317 )

337.94 KBs

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 

(26-07-2019 || อ่าน : 340 )

75 KBs

 จดหมายข่าว 

(24-07-2019 || อ่าน : 292 )

77.96 KBs

 วิธีการจำแนกงบประมาณ 

(12-07-2019 || อ่าน : 340 )

2.48 MBs

 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(12-07-2019 || อ่าน : 318 )

3.43 MBs

 หลักเกณฑ์ค่าวัสดุ ปี62 

(12-07-2019 || อ่าน : 317 )

164.65 KBs

 ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(12-07-2019 || อ่าน : 323 )

81.68 KBs

 ระเบียบค่าเช่าบ้าน 

(12-07-2019 || อ่าน : 316 )

102.25 KBs

 แนวทางการตั้งกองทุนเงินทดแทน 

(12-07-2019 || อ่าน : 315 )

345 KBs

 ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 

(12-07-2019 || อ่าน : 300 )

630.74 KBs

 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 

(17-04-2019 || อ่าน : 913 )

185.84 KBs


นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐

E-mail : เบอร์ติดต่อ : ๐๔๒ -๒๑๙๑๕๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่