สมาชิกสภา อบต.- บุคลากรสมาชิกสภา อบต.

นายวราวุธ ลาจ้อย

ประธานสภาฯ

นายสำรอง ตรีธวัช

สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี

ส.อบต.ม. 9

นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง

เลขานุการสภาฯ

นายประทาน แสงจันคุ้ม

ส.อบต. ม.1

นางอุทิศ วังแสง

ส.อบต.ม.2

นายวิเชียร แก้วคุณ

ส.อบต.ม.2

นายติด ทดคำใส

ส.อบต.ม.3

นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี

ส.อบต.ม.3

นายจรัญ จุลบุรมย์

ส.อบต.ม.4

นายนกเทศ บุบผาพิลา

ส.อบต.ม.4

นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง

รองประธานสภาฯ

นายเจริญ บุราณเดช

ส.อบต.ม.5

นายนพดล ศิโร

ส.อบต.ม.6

นายสมหมาย บรรเทา

ส.อบต.ม.7

นางประนอม สายจำปา

ส.อบต.ม.7

นายไมตรีจิตร น้อยนาง

ส.อบต.ม.8

นายสุระเชษฐ์ รัตนะ

ส.อบต.ม.8องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่