สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ในเขต อบต.คำโคกสูง จำนวน 9 ชุมชน               6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฉันท์ แก้วม่วงเสนอราคา 6,500 บาท นายวิฉันท์ แก้วม่วงเสนอราคา 6,500 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  85/2563 ลว.1 ก.ค.2563
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ในเขต อบต.คำโคกสูง จำนวน 9 ชุมชน               6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยอด แก้วม่วงเสนอราคา 6,500 บาท นายยอด แก้วม่วงเสนอราคา 6,500 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  86/2563 ลว.1 ก.ค.2563
3 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างของ อบต.คำโคกสูง             19,500.00         19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี วิชัยเสนอราคา 19,500 บาท นางสาววารุณี วิชัยเสนอราคา 19,500 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  87/2563 ลว.1 ก.ค.2563
4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและห้องประชุม อบต.คำโคกสูง             19,500.00         19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางไปล่ ใสแจ่มเสนอราคา 19,500 บาท นางไปล่ ใสแจ่มเสนอราคา 19,500 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  88/2563 ลว.1 ก.ค.2563
5 จ้างเหมาบริการรถร่วมระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส้วนตำบลคำโคกสูง             15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา  บุพศิริ  เสนอราคา 15,000 บาท นางกฤษณา  บุพศิริ  เสนอราคา 15,000 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  89/2563 ลว.1 ก.ค.2563
6 เช่าที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ (ทิ้งขยะ) จำนวน 1 บ่อ             12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  สมานจิต เสนอราคา 12,000 บาท นายสุริยา  สมานจิต เสนอราคา 12,000 บาท ผู้เช่าโดยตรง  90/2563 ลว.1 ก.ค.2563
7 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งข้อมูลทางวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ อปพร. อบต.คำโกสูง             19,500.00         19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ศรีลาปาวเสนอราคา 19,500 บาท นายสมพงษ์ ศรีลาปาวเสนอราคา 19,500 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  91/2563 ลว.1 ก.ค.2563
8 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต อบ.คำโคกสูง             13,000.00         13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ  ปุริสัง เสนอราคา 13,000 บาท นายธนชาติ  ปุริสัง เสนอราคา 13,000 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  92/2563 ลว.1 ก.ค.2563
9 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์             39,680.00         39,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสุจิตรา  ลือรัตนกุลชัยเสนอราคา 39,680 บาท นางสุจิตรา  ลือรัตนกุลชัยเสนอราคา 39,680 บาท ผู้ขายโดยตรง  93/2563 ลว.1 ก.ค.2563
10 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแหลมทอง หมู่ 8           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง          เสนอราคา 199,000 บาท หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง          เสนอราคา 199,000 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  94/2563 ลว.3 ก.ค.2563
11 จ้างขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านแหลมทอง หมู่ 8           130,000.00       130,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 128,000 บาท ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 128,000 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  95/2563 ลว.8 ก.ค.2563
12 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำพันชาด 2 บ้านแหลมทอง หมู่ 8             70,000.00         70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 69,000 บาท ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 69,000 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  96/2563 ลว.8 ก.ค.2563
13 จ้างก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านวังไชย หมู่ 6           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 199,000 บาท ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 199,000 บาท ผู้รับรับจ้างโดยตรง  98/2563 ลว.14 ก.ค.2563
14 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง             20,100.00         20,100.00 เฉพาะเจาะจง ณ.สหยนต์ เสนอราคา 20,100 บาท ณ.สหยนต์ เสนอราคา 20,100 บาท ผู้ขายโดยตรง  99/2563 ลว.20 ก.ค.2563
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ             28,080.00         28,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 28,080 บาท ร้านสายทองวัสดุ     เสนอราคา 28,080 บาท ผู้ขายโดยตรง  100/2563 ลว.23 ก.ค.2563

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่