สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ               7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี ราคาเสนอ 7,500 บาท เอ็มเอสพี ราคาเสนอ 7,500 บาท ผู้ขายโดยตรง 76/2563 ลว.2 มิ.ย.63
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ               6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี ราคาเสนอ 6,420 บาท เอ็มเอสพี ราคาเสนอ 6,420 บาท ผู้ขายโดยตรง 77/2563 ลว.2 มิ.ย.63
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ             10,050.00         10,050.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี ราคาเสนอ 10,050บาท เอ็มเอสพี ราคาเสนอ 10,050 บาท ผู้ขายโดยตรง 78/2563 ลว.2 มิ.ย.63
4 วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงง่าม หมู่ ๒ เส้นแยกดง่าม-ห้วยลาดแกว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.คำโคกสูงกำหนด           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหเซนต์ ราคาเสนอ 199,000 บาท หจก.สหเซนต์ ราคาเสนอ 199,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 79/2563 ลว.9 มิ.ย.63
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสำราญ หมู่ ๗ (เส้นบ้านท่าสำราญไปบ้านคำโคกสูง) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหเซนต์ ราคาเสนอ 199,500 บาท หจก.สหเซนต์ ราคาเสนอ 199,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 80/2563 ลว.9 มิ.ย.63
6 ซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง             20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร็อคไอทีมีเดียแอนด์เซอรืวิส ราคาเสนอ 20,000 บาท ร็อคไอทีมีเดียแอนด์เซอรืวิส ราคาเสนอ 20,000 บาท ผู้ขายโดยตรง 81/2563 ลว. 9 มิ.ย.63
7 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง               9,500.00           9,500.00 เฉพาะเจาะจง นาง จิตรา ลือรัตนกุลชัย ราคาเสนอ 9,500 บาท นาง จิตรา ลือรัตนกุลชัย ราคาเสนอ 9,500 บาท ผู้ขายโดยตรง 82/2563 ลว.16 มิ.ย.63
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ             34,000.00         34,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 34,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 34,000 บาท ผู้ขายโดยตรง 83/2563 ลว.16 มิ.ย.63
9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)             20,200.00         20,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญยานยนต์ เสนอราคา 20,200 บาท ร้าน ส.เจริญยานยนต์ เสนอราคา 20,200 บาท ผู้ขายโดยตรง 84/2563 ลว.26 มิ.ย.63

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่