สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการขุดเจาะบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 44 เมตรชนิดท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 จำนวน 1 บ่อ             45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจริญทรัพย์บาดาล โดย นายวรวุฒิ ก้องเวหา ราคา 45,000 บาท ร้าน ก.เจริญทรัพย์บาดาล โดย นายวรวุฒิ ก้องเวหา ราคา 45,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 68/2563 ลว. 5 พ.ค.63
2 ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด จำนวน 2 เครื่อง 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ เมฆหมอก ราคาที่เสนอ 56,000 บาท นางสาวศิริวรรณ เมฆหมอก ราคาที่เสนอ 56,000 บาท ผู้ขายโดตรง 69/2563 ลว.7 พ.ค.63
3 จ้างก่อสร้างยกระดับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์ อบต.คำโคกสูง           226,000.00       226,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 223,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 223,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 71/2563 ลว.15 พ.ค.63
4 จ้างซ่อมแซมคูคันดินกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งท่ากกงิ้ว บ้านนางาม หมู่ 5 กว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร สูงตามสภาพื้นที่ปริมาณดินถม จำนวน 1,970 ลุกบาศก์เมตร           150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 148,500 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 148,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 72/2563 ลว.18 พ.ค.63
5 จ้างฝังกลบบ่อขยะบางส่วน บ้านนางามหมู่ 5 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 11 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์เมตร 75000 75,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 75,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 75,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 73/2563 ลว.18 พ.ค.63
6 ซื้อเครื่องพ่หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง จิตรา ลือรัตนกุลชัย ราคาเสนอ 59,000 บาท นาง จิตรา ลือรัตนกุลชัย ราคาเสนอ 59,000 บาท ผู้ขายโดตรง 74/2563 ลว.18 พ.ค.63
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม่าน) 13,320.00 13,320.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาเสนอ 13320 บาท ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาเสนอ 13320 บาท ผู้ขายโดตรง 75/2563 ลว.18 พ.ค.63

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่