สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวังโปร่ง บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9           250,000.00       250,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 245,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 245,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 56/2563 ลว.3 เม.ย.63
2 จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายโนนขามเหี้ยน บ้านคำโคกสูง หมู่ 1           250,000.00       250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 247,000 บาท หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 247,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 57/2563 ลว.10 เม.ย.63
3 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหลมเงิน บ้านแหลมทอง หมู่            150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 1999 ราคาวงเงินในสัญญา 148,500 บาท หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 1999 ราคาวงเงินในสัญญา 148,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 58/2563 ลว.10 เม.ย.63
4 ซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 6 รายการ               8,265.00 8,265.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี ราคาที่เสนอ 8,265 บาท เอ็มเอสพี ราคาที่เสนอ 8,265 บาท ผู้ขายโดยตรง 59/2563 ลว.10 เม.ย.63
5 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 20 กล่อง             12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี ราคาที่เสนอ 12,000 บาท เอ็มเอสพี ราคาที่เสนอ 12,000 บาท ผู้ขายโดยตรง 60/2563 ลว.11 เม.ย.63
6 จ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง           300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 298,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 298,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 61/2563 ลว.16 เม.ย.63
7 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยหน้า อบต.คำโคกสูง           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 198,000 บาท หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 198,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 62/2563 ลว.17 เม.ย.63
8 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนากว้าง บ้านดงง่าม หมู่ 2 กว้าง           150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 150,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 150,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 63/2563 ลว.24 เม.ย.63
9 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมหนองสิม บ้านคำโคกสูง หมู่ 1           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 199,000 บาท หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 199,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 64/2563 ลว.27 เม.ย.63
10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไชย หมู่ 6           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 199,000 บาท หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 199,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 65/2563 ลว.27 เม.ย.63
11 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสำราญ หมู่ 7           300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 298,000 บาท หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 298,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 66/2563 ลว.27 เม.ย.63

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่