สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการรถร่วมระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเขต อบต.คำโคกสูง           100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา  บุพศิริเสนอราคา 100,000 บาท นางกฤษณา  บุพศิริเสนอราคา 100,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 32/2563 ลว.1 ม.ค.63
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนภายในเขต อบต.คำโคกสูง             24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฉันท์  แก้วม่วง 24,000 บาท นายวิฉันท์  แก้วม่วง 24,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 33/2563 ลว.1ม.ค.63
3 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจราจร               5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพชนะชัย เสนอราคา 5,850 บาท ห้องภาพชนะชัย เสนอราคา 5,850 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 34/2563 ลว.24 ม.ค.63

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่