สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนภายในเขต อบต.คำโคกสูง             24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฉันท์  แก้วม่วง เสนอราคา 24,000 บาท นายวิฉันท์  แก้วม่วง เสนอราคา 24,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 18/2563 ลว.1 ธ.ค.62
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน             12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,000 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,000 บาท ผู้ขายโยตรง 19/2563 ลว.9 ธ.ค.62
3 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง          เสนอราคา 198,000 บาท หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง          เสนอราคา 198,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 21/2563 ลว.17 ธ.ค.62
4 จ้างซ่อมถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่พัฒนาหมู่ 4 ไปบ้านนามหมู่ 5           100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 99,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 99,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 22/2563 ลว.17 ธ.ค.62
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 รายการ             28,275.00         28,275.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 28,275 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 28,275 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 23/2563 ลว.17 ธ.ค.62
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน13 รายการ               4,132.00           4,132.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 4,132 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 4,132 บาท ผู้ขายโยตรง 24/2563 ลว.18 ธ.ค.62
7 จ้างเหมาบริการรถร่วมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คำโคกสูง           100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา  บุพศิริ เสนอราคา 100,000 บาท นางกฤษณา  บุพศิริ เสนอราคา 100,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 25/2563 ลว.17 ธ.ค.62
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน             13,460.00         13,460.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 13,460 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 13,460 บาท ผู้ขายโยตรง 26/2563 ลว.20 ธ.ค.62
9 จ้างเหมาติดตั้งกระจกนูนภายในเขตชุมชน               3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัย การไฟฟ้า เสนอราคา 3,500 บาท ร้านแสงชัย การไฟฟ้า เสนอราคา 3,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 27/2563 ลว.20 ธ.ค.62
10 จ้างซ่อมแซฒถนนลูกรังสายอ่างมโนราห์           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 198,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 198,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 28/2563 ลว.27 ธ.ค.62
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน(พระบรมฉายาลักษณ์)             18,500.00         18,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล เสนอราคา 18,500 บาท ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล เสนอราคา 18,500 บาท ผู้ขายโยตรง 29/2563 ลว.24 ธ.ค.62
12 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับโครงการลดอุบัติภัยเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ               3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์ ว่องไว เสนอราคา 3,000 บาท นางแสงจันทร์ ว่องไว เสนอราคา 3,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 30/2563 ลว.24 ธ.ค.62
13 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์             14,400.00         14,400.00 เฉพาะเจาะจง บี.อาร์.พานิชย์ เสนอราคา14,400 บาท บี.อาร์.พานิชย์ เสนอราคา14,400 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 31/2563 ลว.27 ธ.ค.62

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่