สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างซ่อมถนนลูกรังเส้นหนองโง้ง หมู่ 6 230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง ภูผาเพชร วัสดุ เสนอราคา 230,000 บาท ภูผาเพชร วัสดุ เสนอราคา 230,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง เลขที่ 16/2563 ลว.11 พ.ย.62
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม่าน) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน เสนอราคา 4,000 บาท ภาทรัพย์ผ้าม่าน เสนอราคา 4,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง เลขที่ 17/2563 ลว.11 พ.ย.62

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่