ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
--------------------------------------------------------------------
                                 ตามพระราชบัญญัติการกจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
                                องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอการแนบท้ายนี้
 
                                ประกาศ ณ วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
 
                                                                                                 (นายทอง  นันทะเขต)
                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจ้าง เอกสารอ้างอิง  เหตุผลสนับสนุน
วันที่ เลขที่
1 3-4610-00170-92-7 นางกฤษณา   จ้างเหมาบริการรถร่วมฉุกเฉินประจำ อบต.คำโคกสูง 90000 1 เม.ย.62 สัญญาเลขที่54/2562 3
2 .0-4135-54001-83-6. นายสมพงษ์ ศรีลาปาว  จ้างเหมาบริการรับ-ส่งข้อมูลทางวิทยุสื่อสาร      36,000.00 1-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่55/2562 3
3 3-4804-00070-74-1 นายจีระศักดิ์  แก้วม่วง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ในชุมชน      36,000.00 1-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่56/2562 3
4 3-6504-00861-40-4 นายยอด  แก้วม่วง  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ในชุมชน      36,000.00 1-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่57/2562 3
5 5-4614-00865-47-6 นายธนชาติ  ปุริสัง  จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน      36,000.00 1-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่58/2562 3
6 3-4610-00170-92-7 นางสาววารุณี วิชัย  จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูงข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างของ อบต.คำโคกสูง      36,000.00 1-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่59/2562 3
7 .0-4135-54001-83-6. นางไปล่ ใสแจ่ม  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน      36,000.00 1-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่60/2562 3
8 3-4610-00170-92-7 ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ         2,700.00 2-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่61/2562 3
9 .0-4135-54001-83-6. ก้าวกน้าการช่าง  จ้างเหมาบริการซ่อมรถเก็บขยะ ผท 2108 อด            270.00 2-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่62/2562 3
10 .0-4135-54001-83-6. สายทองวัสดุ  จ้างซ่อมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน    150,000.00 2-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่63/2562 3
11 .0-4135-54001-83-6. ร้านสบายดี  จ้างเหมาบริการทำตรายาง         1,550.00 4-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่65/2562 3
12 1-4096-00023-36-5 ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ            900.00 5-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่66/2562 3
13 1-8101-00167-49-8 จงเจริญ ก่อสร้าง  จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.คำคีกสูง      25,000.00 5-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่67/2562 3
14 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทสกาลต่าง ๆ         3,000.00 11-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่68/2562 3
15 3-4610-00170-92-7 K.y.ก่อสร้าง  จ้างาประบปรุงถนนลูกรัง บ้านคำโคกสูง หมู่ 1    200,000.00 18-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่69/2562 3
16 3-4610-00170-92-7 ศิริวรรณ แอร์บ้าน  จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-57-0013         8,500.00 8-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่70/2562 3
17 .0-4135-54001-83-6. ร้านพานทอง พาณิชย์  ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ)      40,000.00 24-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่71/2562 3
18 .0-4135-54001-83-6. หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9    200,000.00 24-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่72/2562 3
19 3-6504-00861-40-4 K.y.ก่อสร้าง  จ้างซ่อมถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะ      40,000.00 24-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่73/2562 3
20 3-6504-00861-40-4 สายทองค้าเจริญ  ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการเฉลิมพระเกียรติ         9,300.00 24-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่74/2562 3
21 3-6504-00861-40-4 ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล  จ้างเหมาบริกาจจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล         1,200.00 26-เม.ย.-62 สัญญาเลขที่75/2562 3
22 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ      11,708.00 13 พ.ค.62 สัญญาเลขที่76/2562 3
23 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ      12,745.00 13 พ.ค.62 สัญญาเลขที่77/2562 3
24 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ      12,000.00 15 พ.ค.62 สัญญาเลขที่78/2562 3
25 .0-4155-60003-21-9. ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล  จ้างเหมาบริการจัดป้ายโครงไข้เลือดออก         1,800.00 3 พ.ค.62 สัญญาเลขที่81/2562 3
26 3-4610-00170-92-7 โชควัฒนา คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างคูคันดินกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านแหลมทอง      25,000.00 17 พ.ค.62 สัญญาเลขที่82/2562 3
27 3-4005-00251-72-1 โชควัฒนา คอนสตรัคชั่น  ปรับปรุงซ่อมแซมคูคันดินกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งห้วยซัน บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9 กว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ความสูงตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินถมจำนวน 630 ลูกบาศก์เมตร      30,000.00 17 พ.ค.62 สัญญาเลขที่83/2562 3
28 3-4005-00251-72-1 โชควัฒนา คอนสตรัคชั่น  ก่อสร้างคูคันดินกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งห้วยลาดม่วง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร ปริมาณดินถมจำนวน 510 ลูกบาศก์เมตร    140,000.00 13 พ.ค.62 สัญญาเลขที่84/2562 3
29 .0-4155-60003-21-9. ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ รัชกาลที่ 10            300.00 29 พ.ค.62 สัญญาเลขที่85/2562 3
30 .0-4155-60003-21-9. ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงาน            450.00 31 พ.ค.62 สัญญาเลขที่86/2562 3
31 3-4610-00170-92-7 นายวรวัติ  ศรีหริ่ง เสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น       12,000.00 4 มิ.ย.62 สัญญาเลขที่87/2562 3
32 6-4510-00575-74-2 หจก.สหเซนต์ เสนอราคา  ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าสำราญ หมู่ 7    200,000.00 7 มิ.ย.62 สัญญาเลขที่88/2562 3
33 3-4610-06150-92-0 หจก.ตระกูลเลศ ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4    200,000.00 7 มิ.ย.62 สัญญาเลขที่89/2562 3
34 3-4610-00170-87-5 หจก.สหเซนต์  ก่อสร้างรางระบาย คสล. บ้านดงง่ามหมู่ 2    200,000.00 10-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่90/2562 3
35 3-4610-00170-92-7 สายทองค้าเจริญ  ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.คำโคกสูง บ้านโคกใหญ่พัฒ หมู่ 4    200,000.00 17-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่91/2562 3
36 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุการเกษตร      15,900.00 19-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่92/2562 3
37 5-4654-70000-78-5 แสงชัยการไฟฟ้า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      29,980.00 19-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่93/2562 3
38 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุสำนักงาน            480.00 21-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่94/2562 3
39 4-1354-70000-36-6 เอ็มเอสพี  ซื้อวัสดุสำนักงาน            700.00 21-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่96/2562 3
40 3-4610-00170-92-7 K.Y. ก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง      35,000.00 22-มิ.ย.-62 สัญญาเลขที่97/2562 3
       รวมทั้งสิ้น     2,116,483.00      

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่