สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนภายในเขต อบต.คำโคกสูง           24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฉันท์  แก้วม่วง เสนอราคา 24,000 บาท นายวิฉันท์  แก้วม่วง เสนอราคา 24,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 18/2562 ลว.1 ธ.ค.61
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน           12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,000 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,000 บาท ผู้ขายโยตรง 19/2562 ลว.9 ธ.ค.61
3 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4        200,000.00     200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง          เสนอราคา 198,000 บาท หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง          เสนอราคา 198,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 21/2562 ลว.17 ธ.ค.61
4 จ้างซ่อมถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่พัฒนาหมู่ 4 ไปบ้านนามหมู่ 5        100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 99,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 99,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 22/2562 ลว.17 ธ.ค.61
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 รายการ           28,275.00       28,275.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 28,275 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 28,275 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 23/2562 ลว.17 ธ.ค.61
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน13 รายการ             4,132.00         4,132.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 4,132 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 4,132 บาท ผู้ขายโยตรง 24/2562 ลว.18 ธ.ค.61
7 จ้างเหมาบริการรถร่วมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คำโคกสูง        100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา  บุพศิริ เสนอราคา 100,000 บาท นางกฤษณา  บุพศิริ เสนอราคา 100,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 25/2562 ลว.17 ธ.ค.61
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน           13,460.00       13,460.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 13,460 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 13,460 บาท ผู้ขายโยตรง 26/2562 ลว.20 ธ.ค.61
9 จ้างเหมาติดตั้งกระจกนูนภายในเขตชุมชน             3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัย การไฟฟ้า เสนอราคา 3,500 บาท ร้านแสงชัย การไฟฟ้า เสนอราคา 3,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 27/2562 ลว.20 ธ.ค.61
10 จ้างซ่อมแซฒถนนลูกรังสายอ่างมโนราห์        200,000.00     200,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 198,000 บาท สายทองวัสดุ ราคาที่เสนอ 198,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 28/2562 ลว.27 ธ.ค.61
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน(พระบรมฉายาลักษณ์)           18,500.00       18,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล เสนอราคา 18,500 บาท ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล เสนอราคา 18,500 บาท ผู้ขายโยตรง 29/2562 ลว.24 ธ.ค.61
12 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับโครงการลดอุบัติภัยเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ             3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์ ว่องไว เสนอราคา 3,000 บาท นางแสงจันทร์ ว่องไว เสนอราคา 3,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 30/2562 ลว.24 ธ.ค.61

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่