แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลคำโคกสูง- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  แหล่งท่องเที่ยว  แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลคำโคกสูง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง  มีดังนี้คือ
1. หนองบัว 1 และหนองบัว 2  บ้านดงง่าม หมู่ที่ 2
2. หนองปู่งาม บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4
3. แหลมเงิน / แพนำเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8
4. กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา บ้านวังไชย หมู่ที่ 6 และบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8
5. กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 9
6. แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงของ นายละไม  ไชยโวหาร บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 9

  โพสต์ : 08-04-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่