องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: สมาชิกสภา อบต.


ชื่อ-สกุล : นายสำรอง ตรีธวัช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 090-5783954
E-Mail : treetawat499@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม. 9
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 093-5148957
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 089-6221919
E-Mail : boonpun510@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายประทาน แสงจันคุ้ม
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.1
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 087-6352600
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางอุทิศ วังแสง
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.2
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 086-8509603
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร แก้วคุณ
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.2
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายติด ทดคำใส
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.3
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 061-1629287
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.3
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 080-1893405
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายจรัญ จุลบุรมย์
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.4
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 090-3367085
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายนกเทศ บุบผาพิลา
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.4
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 092-6047569
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 088-4774105
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายเจริญ บุราณเดช
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.5
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 087-4755367
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายวราวุธ ลาจ้อย
ตำแหน่ง : ประธานสภาฯ
กลุ่มงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 088-5821884
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายนพดล ศิโร
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.6
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 093-5124128
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายสมหมาย บรรเทา
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.7
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 080-7581641
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางประนอม สายจำปา
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.7
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 081-3927292
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.8
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 089-5765817
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายสุระเชษฐ์ รัตนะ
ตำแหน่ง : ส.อบต.ม.8
กลุ่มงาน : ส.อบต.คำโคกสูง
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 093-4364597
E-Mail : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.